FN’S Verdensmål

Junkbusters har fokus på optimal genanvendelse og mindst mulig påvirkning af miljøet, hvorfor bæredygtighed er en naturlig del af vores forretning.

Vi tager vores ansvar alvorligt 

Den private sektor er afgørende for at opfylde FN’s verdensmål, som består af 17 konkrete mål og 169 delmål.

Junkbusters spiller i den forbindelse en rolle med sin ekspertviden om affaldshåndtering, fokusering på genanvendelse af affald og optimering af transporttid. Junkbusters øger værdien for alle parter og gør en forskel gennem bæredygtige forretninger.

En del af FN’s 17 verdensmål kræver fokus på genindvinding med højere genindvindingsgrad, bæredygtighed og sikker håndtering af affald. Junkbusters har direkte indflydelse på flere af disse mål.

Junkbusters har stor fokus på CSR-politik og medarbejdernes trivsel. Junkbusters motto vedr. trivsel er:

”Hvis medarbejderne er sunde, så er virksomheden sund”

Junkbusters har med stor succes medvirket i et trivselsprojekt med Københavns kommune og har som følge heraf fået fastlagt medarbejdernes ønsker og implementeret en række medarbejder- og trivselspolitikker, som alle understøtter Junkbusters værdier og virksomhedskultur. Disse politikker er f.eks.:

• Sundheds- og pensionsordninger
• Arbejdstidspolitik, som tilgodeser ”work/life-balance”
• Rygepolitik
• Alkoholpolitik
• Frugt- og frokostordning
• Forbedret forhold for chauffører

Junkbusters arbejder endvidere aktivt med:

Børnearbejde

Junkbusters sikrer, at:
• alle ansatte er fyldt 15 år
• ansatte under 18 år ikke udfører farligt arbejde eller arbejder om natten

Mobning og chikane

Gensidig respekt og ordentlig adfærd blandt og mellem medarbejdere på alle niveauer er en forudsætning for et godt og trygt arbejdsklima. Vi anser mobning og chikane som uacceptabelt og har skabt et miljø, hvor man åbent kan tale om problemstillinger, hvis disse måtte opstå.

Junkbusters sikrer, at:

• der i virksomheden ikke udøves forskelsbehandling som følge af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, national oprindelse, social oprindelse, etnisk oprindelse, alder eller handicap

• der i virksomheden ikke udøves forskelsbehandling i forbindelse med ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse, fastsættelse af løn, fastsættelse af arbejdsvilkår eller ved kompetenceudvikling. Alle beslutninger vedrørende ansættelse, forfremmelse, afskedigelse, løn og andre arbejdsvilkår baseres på relevante og objektive kriterier