Leverings- og handelsvilkår

Hvis du har spørgsmål til nedenstående vilkår så kontakt os på 7070 2420 inden du bestiller! Derved undgår vi eventuelle misforståelser.

Nedenstående vilkår er i forbindelse med køb containerkørsel, afhentning af affald, køb af Junkbag sække, samt køb og bestilling af Junkbag afhentning. Vilkårene er dækkende for Junkbusters A/S i forbindelse med ovenstående ydelser.

Junkbusters A/S beskrives nedenstående som JB.

Generelle handelsbetingelser

 1. JB er registreret indsamler af affald. Vi indsamler og transporterer affald samt rapporterer oplysningerne til affaldsdatasystemet efter miljøstyrelsens gældende regler.
 2. Affald fra nedrivning og renovering, samt bortskaffelse af jord skal anmeldes til kommunen INDEN arbejdet påbegyndes hvis man forventer at producere over 1 ton affald samlet set over hele byggeperioden. Når dette godkendes af kommunen, udsteder de et løbenummer som en affaldstransportør/indsamler skal have med sig under transporten. Det er bygherrens ansvar at gøre dette og dette er lovpligtigt. Det er ligeledes bygherrers ansvar at færdigmelde til kommunen, når det sidste affald er kørt til modtageanlæg. JB tilbyder at gøre dette for vores kunder mod betaling.
 3. I visse tilfælde (eg. ved farligt affald) anviser kommunen affaldet til et bestemt modtageanlæg der geografisk ligger langt fra affaldets oprindelsessted. Her vil der tilkomme et transportgebyr. Spørg gerne ved bestilling om dette.
 4. Kommunen opkræver JB gebyr for håndtering af administrative sager, f.eks. ved anmeldelse af affald, råden over vej eller lign.. Dette gebyr opkræver JB ved ordremodtagelse. Er gebyret ikke opkrævet ved ordremodtagelse hos JB opkræver JB dette når vi modtager opkrævningen fra kommunen.
 5. JB´s priser som kan ses på www.junkbusters.dk, ved valg af service og indtastning postnummeret for afhentningsadressen. Hvis du ofte har behov for vores løsninger, kontakt vores salgsafdeling for at høre om der er for at mulighed for at få en prisaftale. Derefter kan du se dine priser via dit login. Alle priser er ekskl. moms for erhvervskunder.
 6. Prisregulering på kontraktkunder – Affaldsmarkedet er et ekstremt reguleret marked, der er afhængigt af afgiftsstørrelser fra staten samt afsætningsmuligheder. Derfor forbeholder JB sig retten til at regulere priser uden varsel, medmindre andet er skriftligt aftalt i en samhandelsaftale.
 7. Der tilkommer olie- og energitillæg på alle transportrelaterede ydelser (dog ikke på vores Junkbags med fastpris og Affaldstaxa hvor det er indregnet i prisen). Olie- og energitillæg tilkommer ikke omkostningen på affaldsbehandling. Ved levering af materialer og bortkørsel af jord i sættevogne, hvor der afregnes faste ton/m³ priser indeholdende både kørsel og jord/materiale, tilkommer olietillægget oven i denne faste pris. Læs mere omkring olie- og energitillæg her.
 8. Ved levering af materialer tilkommer statens råstofafgift på jomfruelige materialer altid oven i JB’s angivne salgspris. Læs mere omkring statens råstofafgift her.
 9. Hvis opgaven kræver at vores chauffører skal bære masker og/eller dragter, vil ordren tillægges et maske-/dragtgebyr. Dette kan forekomme ved blandt andet, men ikke begrænset til, væggelus, skimmelsvamp, m.m.
 10. Placeres enten containere eller Junkbags på offentlig vej, kan det kræves fra kommunen at der er givet tilladelse til benyttelse af arealet (Råden over offentlig vej). Det er kundens ansvar, at der hos kommunen er søgt den nødvendige tilladelse inden JB leverer eller du opsætter materiel (container, junkbags, skilte, mandskabsvogn eller andet). JB kan dog gøre dette mod betaling.
  b) Kunden skal straks give JB besked, hvis kunden bliver orienteret om tilbagekaldelse, ændringer eller lignende af tilladelserne.
  c) Hvis JB, efter at have opstillet en container e.l., bliver kontaktet af kommunen vedr. manglende ansøgning om ”råden over offentlig vej”, så er JB forpligtet til at hente containeren omgående eller søge om ”råden over offentlig vej” – alt efter kommunens anvisninger. I begge tilfælde tilkommer omkostninger som tilfalder dig som kunde, eftersom det er dit ansvar at have sikret ”råden over offentlig vej”.
 11. Hvis der ved opgavens udførelse er behov for at parkere i et område med betalt parkering, vil dette blive viderefaktureret til kunden uden tillæg.
 12. Det er kundens ansvar at der er fremkommeligt til affaldet der skal hentes (uanset om det er i bigbags, i container eller løst affald) med en lastbil. Vejen skal være mindst 3,5 meter bred og have en frihøjde på mindst 4,5 meter, hvor der skal benyttes kran skal frihøjden være min. 6 meter. Ligeledes skal underlaget kunne bære vægten af en lastbil på 32 ton (ved Affaldstaxa 7,5 ton og ved sættevogn 60 tons). Hvis ikke dette er muligt kontakt da JB inden affaldet placeres i en Junkbag eller en container bestilles. Hvis dette ikke overholdes, vil du som kunde blive afregnet for en forgæves kørsel.
 13. På affaldstaxa ordrer, hvor den faktiske ordre afviger fra den, af kunden, afgivne ordre og vi ikke kan få kontakt til kunden for at afstemme differencen, vil affaldet blive efterladt og der afregnes for en forgæves kørsel.
 14. JB tager ikke ansvar for belægning og kloakering ved udførelse af vores ydelser. Dette gælder alle typer af underlag.
 15. Hvis afhentningen kræver at JB kører op på privatvej eller indkørsel, er det kundens ansvar at underlaget kan holde til lastbilens vægt. JB er ikke erstatningsansvarlig på kundens ejendom, da JB ikke er bekendt med opbygning og bæreevne på underlaget.
 16. JB er ikke erstatningsansvarlig over for kundens direkte eller indirekte tab, som lides grundet forsinket eller manglende levering af ydelse.
 17. Ved køb på www.junkbusters.dk bekræftes og godkendes disse vilkår.
 18. Når du handler med JB indgås aftaler på dansk.
 19. JB er forpligtet til at lave den lovpligtige melding til Affaldsdataregistret, hvilket kræves af godkendte indsamlere og transportører. Dette opkræves ud fra den, på ordretidspunktet, gældende prisliste.
 20. JB leverer vores ydelser mellem kl. 6 og 18. Hvis anden tidsramme ønskes skal dette oplyses ved bestilling.

 

Særlige forhold ved bortkørsel af jord:

 1. Hvis du, som kunde, selv læsser vores lastbiler med f.eks. jord/grus, så er max læssetid 12 minutter for kærre/sættevogne og 5 minutter for solobiler, herefter beregnes ventetid. Ved samlet ventetid på over 180 minutter, beregnes hele dagen på timeløn samt eventuelt bortskaffelse af jord/affald.
 2. Ved bortkørsel af jord efter m³ (kubik) afregnes altid efter fulde læs og køresedler. Det forudsættes derudover at:
  a) Der regnes med følgende læsstørrelser
  4 akslet solo: 10 m³, svarende til 18 ton
  6 akslet kærre: 18 m³, svarende til 32,4 ton
  7 akslet kærre: 20 m³, svarende til 36 ton
  5-akslet sættevogn 17 m³, svarende til 30,6 ton
  6 akslet sættevogn: 19 m³, svarende til 34,2 ton
  7 akslet sættevogn: 21 m³, svarende til 37,8 ton
  b) Ved omregning til ton svarer 1 m³ jord til 1,8 ton jord
 3. Analyser på modtagestationen er gældende for endelig klassificering og prisfastsættelse, med mindre at jorden er fordokumenteret og dette er oplyst skriftlifgt og analyseresultater er fremsendt til JB inden afhentning.
 4. Ved bortkørsel af fordokumenteret jord, må jorden maksimalt indeholde 50% grus. Hvis indholdet af grus overstiger 50% vil jorden blive kørt til det nærmeste karteringsanlæg og kunden afregnes for den ekstra kørsel, jordanmeldelse, køreseddel og sandsynligvis dyrere behandlingspris på jorden.
 5. I tilfælde af at jorden er meget våd vil der forekomme et vådjords-tillæg, da jorden ikke er indbygningsegnet (Ikke kan stables hos modtagestationen). Jord, der vurderes som ikke kørefast på aflæsningsstedet, betragtes som våd jord. Jordmodtager vurderer jorden.
 6. Hvis der er affald i jorden tilkommer et håndsorteringsgebyr.
 7. Hvis modtagestationen afviser at modtage jorden, eg. grundet affald/brokker i jorden eller hvis jorden ikke er indbygningsegnet, så afregnes kunden timepris til nærmeste modtager samt sandsynligvis en dyrere behandlingspris da jorden skal sorteres maskinelt eller behandles på anden vis.
 8. JB afregner kunden for de nødvendige jordanalyser, jf. prisliste.
 9. Omkostninger i forbindelse med flytning af forurenet jord fra ren jords deponier, afholdes af kunden
 10. Det er kundens ansvar at den bortkørte mængde svarer til den anviste mængde.
 11. Hvis Junkbags benyttes til bortkørsel af jord, vil dette blive afregnet på timekørsel + omkostning til behandling af jord pr. ton samt evt. gebyrer.

Handelsbetingelser ved køb af Junkbags samt afhentning af Junkbags med affald

 1. JB afhenter kun det bestilte antal Junkbags. Hvis antallet der skal afhentes forøges, så kontakt da JB, ellers tager vi kun det antal med som bestilt.
 2. Placer ikke sække længere væk end 7 meter fra muligt standsnings-/parkeringsplads for JB lastbilen.
 3. Hvis sækken er placeret længere væk end 7 meter fra mulig standsningsplads, vil sækken ikke med garanti kunne afhentes. JB beslutter om det er muligt at afhente sækken når de ankommer til afhentningsstedet og timesats debiteres jf. prisliste for ekstra arbejde i forbindelse med dette eller forgæves kørsel, hvis ikke sækken kan nås.
 4. Det er kundens ansvar at Junkbag sække ikke overfyldes eller overlastes i forhold til beskrivelser på den pågældende type sæk. Ingen Junkbags må fyldes med top på. Har en Junkbag overvægt eller top på kan JB opkræve ekstra afgift for afhentning.
  JB har også ret til at nægte afhentning ved disse tilfælde og her debiteres for forgæves kørsel jf. prisliste.
 5. JB kraner ikke fyldte Junkbags over parkerede køretøjer. Hvis det ikke er muligt at afhente nogen Junkbags grundet parkerede køretøjer afregnes der for en forgæves kørsel jf. prislisten.
 6. I tilfælde af at JB skal udføre andet arbejde på pladsen end at krane sækken. f.eks. i forbindelse med oprydning omkring sækken eller lastning af løst affald debiteres timesats jf. prislisten.
 7. Hvis der ligger løst affald ved siden af en Junkbag tages dette som udgangspunkt ikke. Alt affald skal være placeret i Junkbags. Hvis JB skal rydde op omkring en Junkbag vil der faktureres for ekstra arbejde, og kunden skal informere om dette ved bestilling. Ekstra arbejde faktureres pr påbegyndt halve time + afgift på affaldet jf. prisliste.
 8. Hvis en Junkbag indeholder farligt affald, forurenet affald eller elektronik, herunder også alt eternit/fibercement, afregnes ordren som timekørsel + afgift på affaldet jf. prislisten.
  1. Ved kørsel af farligt og forurenet affald kan der forekomme ekstra gebyrer.
 9. Ved prisaftaler, hvor affaldet afregnes separat ved siden af kørslen (unitpricing/efter vægt), afregnes der minimum for 50 kg affald pr. fraktion.
 10. Forhindres JB i at udføre en afhentning grundet manglende overholdelse af disse leverings- og handelsvilkår, så er JB berettiget til at opkræve for forgæves kørsel jf. prisliste.
 11. En Junkbag sæk må kun benyttes 1 gang pga. sikkerhedsmæssige årsager.
 12. I forbindelse med placering af sække på gaden eller private veje kan visse områder have særskilte regler om dette. Det er kundens ansvar at overholde disse regler og lovgivninger.
 13. Hvis opgaven kræver andet materiel eller anden afhentningsform er det kundens ansvar at oplyse dette ved bestillingstidspunktet.
 14. Junkbag sække er ikke JB´s ejendom. Kunden der køber Junkbag-sækken ejer den. Derfor står JB ikke til ansvar for afhentning af efterladte Junkbag sække, med mindre afhentning er bestilt og godkendt af JB. Dette gælder uanset om der er affald i Junkbag sækken eller ej.
  (Hvis du ser en Junkbag og er i tvivl om afhentning er bestilt så ring 7070 2420, så kan vi undersøge det for dig.)
 15. Ved afhentning af alle andre bigbags end JB egne Junkbags gør vi opmærksom på at vores produktansvarsforsikring ikke gælder. Det betyder at kunden selv hæfter for eventuelle skader og alle ekstra omkostninger, herunder men ikke begrænset til, tidsforbrug, rengøring og omklassificering af andet affald på samme kørsel, som der kan opstå i forbindelse med afhentningen af andre bigbags end JB egne Junkbags. Kunden hæfter for alle følgeskader og følgeomkostninger i hele transport perioden – dette gælder altså fra når JB har løftet den med kranen og helt indtil at affaldet er tippet af på sorteringsanlægget. JB kan også afvise at hente andre bigbags end JB’s egne Junkbags hvis vi vurderer at kvaliteten er for dårlig.
 16. JB er berettiget til at tage ekstra gebyr for fremmede bigbags, da ovenstående udgør en risiko for retslige komplikationer. Gebyret dækker ikke omkostninger beskrevet i punkt 14.
 17. I forbindelse med levering af selve Junkbag sækken forventer JB at kunne levere indenfor 48 timer, dog garanteres dette ikke.
 18. Omkostningen på køb af en Junkbag kan IKKE fratrækkes den afhentnings pris som JB tilbyder. Brugte eller ubrugte Junkbags købes ikke retur

Handelsbetingelser maxi-/ophaler- og byggeaffaldscontainere

 1. På aftalte leverings- og afhentningstidspunkt af containere skal der afspærres areal på 3m bredt og 13m langt, pr container. Dette er kundens ansvar. Kan JB ikke levere/afhente containeren faktureres for en tømning jf. prislisten.
 2.  Containere stilles som udgangspunkt på offentlig vej. Hvis containeren skal stilles andet steds, skal information gives ved ordreafgivelse eller snarest muligt efter på mail til info@junkbusters.dk.
 3. Container kan afbestilles indtil 24 timer før levering. Sker afbestilling senere påregnes en forgæves kørsel svarende til prisen for en levering/hjemtagelse i det pågældende postnummer.
 4. Det er kundens ansvar at containeren ikke overlæsses (dvs. at den må ikke veje mere end tilladte max vægt (10 tons) OG affaldet må ikke stikke op over kanterne!), ifølge beskrivelsen på https://dkweb.junkbusters.cloud/vejledning-til-junkbag-og-container-dk/. Overlæsning kan medføre at lastbilen ikke kan løfte containeren op. Alle omkostninger forbundet med omlæsning og fejlkørsel grundet dette betales af kunden.
 5. Priser på levering og tømning/hjemtagelse af containere er ex. bortskaffelse af affald. Prisen på bortskaffelse af affaldet kan ses på www.junkbusters.dk. Ved bestilling af containere bekræfter kunden herved at have set og læst prislisten på affaldet.
 6.  Der afregnes leje pr. dag for hver påbegyndt dag inkl. den dag, hvor containeren leveres.
 7. Modtagestationen der modtager affaldet, har ret til at omklassificere affaldsfraktionen ved fejlsortering. Eventuelle omkostninger forbundet med fejlsortering betales af kunden. Det er udelukkende kundens ansvar at affaldet er sorteret korrekt i forhold til sorteringsguiden.
 8. Ved tyveri af container, brand eller hærværk opkræves en selvrisiko på op til 15.000 kr. ex. moms afhængigt af skadens omfang, såfremt der ikke er tegnet en forsikring i forbindelse med indgåelse af lejeaftalen.
 9. Der afregnes altid minimum 1 ton pr. container pr. tømning/hjemtagelse.
 10. Alle container størrelser er vejledende og kan svinge med 4m3.
 11.  Ved containere med flere rum, hvor den samlede vægt af affaldet er under 1 ton bliver den dyreste fraktion rundet op med den manglende vægt, således at totalvægten for affaldet er 1 ton.

Handelsbetingelser erhvervs-, kontor- og industriaffald

 1. På aftalte leverings- og afhentningstidspunkt af beholdere skal der være frit tilgængeligt på lokationen. Dette er kundens ansvar. Kan JB ikke levere/afhente beholderen faktureres for en forgæves kørsel jf. prislisten.
 2. Tømning og ombytning af beholdere foretages i tidsrummet 00:00 – 23:59. Medmindre andet er aftalt, så skal der være fri adgang til beholderne i hele tidsrummet.
 3. Ordrer kan afbestilles indtil 24 timer før kørslen. Sker afbestilling senere påregnes en forgæves kørsel jf. prislisten.
 4. Det er kundens ansvar at beholderen ikke overlæsses (dvs. at den må ikke veje mere end tilladte max vægt OG affaldet må ikke stikke op over kanterne!). Overlæsning kan medføre at lastbilen ikke kan løfte beholderen op og tømme den. Alle omkostninger forbundet med omlæsning og fejlkørsel grundet dette betales af kunden.
 5. Priser på levering, tømning/ombytning og hjemtagelse af beholdere er ex. bortskaffelse af affald. Ved bestilling af beholdere bekræfter kunden herved at have set og godkendt aftalte priser på affaldet.
 6. Fejlsorteres affaldet kan beholderen ikke tømmes og der vil derfor afregnes for en forgæves kørsel, jf. prislisten. Derefter skal der findes en anden løsning på tømning og håndtering af dette, hvilket kunden betaler omkostningen for.
 7. Der afregnes altid minimum 50 kg pr. fraktion pr. ombytning/tømning/hjemtagelse.
 8. Ved tyveri af beholdere, brand eller hærværk opkræves en selvrisiko på op til 15.000 kr. ex. moms afhængigt af skadens omfang, såfremt der ikke er tegnet en forsikring i forbindelse med indgåelse af lejeaftalen.

Handelsbetingelser ved leje af materiel (eg. afspærringsskilte, skibscontainer, køreplader)

 1. På aftalte leverings- og afhentningstidspunkt af materialet skal der være frit tilgængeligt på lokationen. Dette er kundens ansvar. Kan JB ikke levere/afhente materialet faktureres for en forgæves kørsel jf. prislisten.
 2. Såfremt at der kræves yderligere materiel for at udføre opgaven vil kunden blive afregnet for dette, jf. kundens prisliste.
 3. JB er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende levering af materiel som følge af vejrforhold eller særlige trafikale forhold, hvorved det vil være uansvarligt og forbundet med risiko at levere og opsætte materiellet, der kan være vindfølsomt m.v.
 4. Det er kundens eget ansvar at tegne de relevante forsikringer på de lejede materiel.
 5. Ved tyveri, brand eller hærværk af materialet vil kunden afregnes for det manglende/ødelagte materiel

Betalingsvilkår

 1. Der kan betales med VISA, VISA Electron. JCB, Mastercard, American Express, Mobilepay og Paypal. Betalingsoplysninger oplyses og godkendes ved bestillingstidspunktet. Ved bestilling trækkes et depositum inden levering af ydelsen (læs nærmere nedenstående). Eventuel restbetaling trækkes først efter servicen er leveret og affaldet er vejet. Ligeledes vil vi overføre resterende retur hvis der er betalt for meget.
  Dette er gebyrfrit fra JB’s side.
 2. Bankoverførsel: OBS! Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. (Læs mere her) Betaling sker ved bestillingstidspunktet.
 3. Kredittjek foretages på alle fakturakunder hos Risika.
 4. Der er 8 dages betalingsfrist på fakturabetaling medmindre andet er angivet på fakturaen. Derefter vil rykkergebyrer tilfalde. Rykker procedure og inkasso sager foretages af eksternt inkassobureau. I et inkassoforløb skal bureauet kontaktes direkte efter modtagelsen af rykkere og lignende.
 5. Faktura-/kontokunder kan ved oprettelse af konto aftale betalingsvilkår.
 6. Ved bestilling med kreditkort oprettes kunden altid som abonnementskunde og kortbetalings oplysninger gemmes hos godkendt betalingsudbyder, da det endelig beløb først kendes efter ydelsen er udført, hvor tidsforbrug og affaldets mængde kendes.
 7. Depositum containere og Junkbags: Eftersom JB udfører en række omkostningstunge services allerede ved fremkørslen til opgaven med lastbil og mandskab, trækkes et depositum ved bestilling. Bemærk at der trækkes ét depositum pr. ordre.
 8. Ønsker du at vi sletter dine betalings oplysninger bedes du skriftlig rette henvendelse til info@junkbusters.dk
 9. Junkbusters Group ApS er moderselskab for JB og har på vegne af alle datterselskaber indgået en samlet aftale med en betalingsformidler. Ved køb med kreditkort kan Junkbusters Group ApS derfor fremgå af bankkontoudtog.

Afbestilling

 1. Afbestilling af en ordre er gebyrfrit indtil kl. 14:00 dagen inden den skal udføres. Derefter vil der faktureres 200 kr. + moms, da vores køreplan ikke kan omlægges derefter. Er ordren afgivet som ekspresordre, vil tillæg for ekspres ordre også blive faktureret.

Fortrydelsesret

 1. Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Fortrydelsesretten er ikke gældende for erhvervsdrivende.
 2. Fortrydelse – Tjenesteydelser
  Fortrydelsesfristen løber fra den dag, aftalen blev indgået, når der er tale om tjenesteydelser (dvs. alle andre ydelser end køb af Junkbag sække). Hvis du ønsker at få ydelsen leveret før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret. I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret. Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på. Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret. Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved at skrive til info@junkbusters.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.  Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende den til os. Den finder du medsendt din ordrebekræftelse og nederst i dette dokument. Tilbagebetaling af købsbeløbet Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve de rimelige omkostninger, for det arbejde, der allerede er leveret. Rimelige omkostninger dækker over mandskab, lastbildrift, transport og bortskaffelse af affald. Disse priser står på www.junkbusters.dk.Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
 3. Fortrydelse af varekøb (Tomme Junkbags)
  Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du har modtaget din vare. Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal sendes til info@junkbusters.dk, denne skal indeholde ordrenummer, hvilke varer/ydelser som henvendelse drejer sig om, dato for bestilling, dato for modtagelse, dit fulde navn og fulde adresse. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette. Returnering
  Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens returforsendelse. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering. Varens stand, når du sender den retur
  Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Tilbagebetaling af købsbeløbet
  Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den. Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til: Junkbusters A/S Lyngbyvej 419, 2820 Gentofte. Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse mod forudgående aftale.
  Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.
 4. Der er ikke fortrydelsesret på levering af byggematerialer, som på grund af deres natur bliver blandet sammen med andre varer ved leveringen, og ikke kan skilles ad igen, ex. Grus, sten, sand og jord.
 5. Standard fortrydelsesformular (denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)- Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]:- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)- Bestilt den (*)/modtaget den (*)- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)- Dato(*) Det ikke relevante udstreges

Reklamationsret

 1. Når du handler på www.junkbusters.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret på varer købt hos os. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Du skal reklamere indenfor “rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal sendes til Lyngbyvej 419, 2820 Gentofte. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.
 2. Hvis du ikke er tilfreds med afhentningen kan du kontakte os på tlf. 7070 2420 eller info@junkbusters.dk. Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret på afhentning, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer. Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed og der ikke er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.
 3. Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.
 4. For erhvervsdrivende er der kun reklamationsret i 1 år og ved udnyttelse af reklamationsretten skal der reklameres straks.

Klageadgang

 1. Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@junkbusters.dk
 2. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her: https://ec.europa.eu/odrEller som privatperson med bopæl i Danmark eks. forbrugerklagenævnet:Forbrugerklagenævnet
  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby
  www.forbrug.dk

Informationer

 1. JB kan mandag – torsdag træffes mellem kl. 6.30-16.00 og fredag mellem kl. 06:30 – 15:00 på 7070 2420 og info@junkbusters.dk.
 2. Reklamationer skal ske skriftligt.
 3. Ændringer i vilkår kan ske fra tid til anden og gældende vilkår vil altid kunne ses på www.junkbusters.dk, dog er vilkårene på bestillingstidspunktet er de gældende for kunden.

Abonnements/kontobetingelser

 1. Oprettes abonnements/kontoaftale kan man tilknytte kontoen et betalingskort. Dette er gebyrfrit.
 2. Oprettes kontoen med et betalingskort som foretrukken betalingsmetode, kan JB kun trække penge på kortet, hvis der aktivt bestilles en ydelse på kontoen. Pengene trækkes først ved levering af ydelsen som bestilles.
 3. Kvittering og ordrebekræftelse fremsendes til den e-mail som kontoen er oprettet på.
 4. Kunden hæfter for alle bestillinger foretaget på dennes konto. Derfor er det kundens ansvar bede om at ændre adgangskoden til kontoen, hvis der er formodning om at den kunne misbruges. Dette skal gøres skriftligt på info@junkbusters.dk.
 5. Hvis der ønskes nyt betalingskort tilknyttet kontoen, kan dette blot ændres under kundens kontoadministration.
 6. Hvis abonnements-/kontovilkår ændres skal dette informeres skriftligt fra JB med 1 uges varsel. Dette fremsendes pr e-mail til den e-mail som kontoen er oprettet på.
 7. Priserne er altid de gældende på www.junkbusters.dk, med mindre rabataftale er indgået.
 8. JB opbevarer ingen kortinformationer. Dette sker hos Dandomain, som udbyder betalingsløsninger gennem NETS.
 9. Samme regler omkring depositum ved bestilling af containere er gældende ved abonnement. (Læs mere under betalingsvilkår).

Force Majeure

 1. JB er ikke ansvarlig for forsinkelser som følge af begivenheder såsom krig, borgerkrig, oprør, terrorhandlinger, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer af enhver art samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter, brand, pandemier, strømsvigt, computervirus eller lignende situationer, medmindre det kan påvises, at JB med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.

Gebyrer ved fejlsortering af affald og kørsel af Junkbags og Containere

Junkbags Enhed Pris ex moms
Ekstraarbejde eller ventetid på adressen inkl. lastbil pr. påbegyndt 30 Min. 425 kr.
Overlæsset Junkbag Pr. stk. 500 kr.
Ekstra gebyr ved afhentning af Junkbags der ikke er produceret af Junkbusters Pr. stk. 30 kr.
XL junkbag benyttet til tungt affald

Som fx. klinker, ren puds, jord og tegl.

Pr. stk. 500 kr. – 1.000 kr.
Forgæves kørsel

Hvis omstændighederne på adressen gør at vi ikke kan afhente sækken.

Pr. stk. 400 kr. + evt. zonetillæg

 

Container Enhed Pris ex moms
Ekstraarbejde eller ventetid på adressen inkl. lastbil pr. påbegyndt 30 Min. 450 kr.
Forgæves kørsel

Hvis omstændighederne på adressen gør at vi ikke kan afhente/levere containeren.

Pr. stk. Tømningspris + evt. zonetillæg
Overlæsset container

Hvis containeren er tungere end der er angivet på www.junkbusters.dk er max vægt, eller hvis affaldet stikker op over kanten på containeren

Pr. stk Hvis containeren er overlæsset
vil det koste en forgæves kørsel
+ at der efterfølgende skal aftales
hvordan situationen løses med
evt kran grab bil på timepris

 

Bortskaffelse af affald Enhed Pris ex moms
Fejlsortering i forhold til sorteringsguide

Modtagestationen kan omklassificere affaldet ved fejlsortering med fotodokumentation.

Hvis der fx i en container med mursten, også fyldes med gasbeton. Så bliver hele containerens indhold klassificeret “Tung fraktion til sortering”.

Per enhed (fx ton) Affaldet omklassificeres til den
gældende affaldsfraktion jf.
Sorteringsguide og prisliste.(Bemærk hvis affaldet er i en sådan stand at det er usorterbart, så kan det omklassificeres til “Bygningsaffald til deponi” hvilket har en omkostning på 1.700 – 2.100 kr. pr. ton + ex. moms.)
Elektronik og hvidevarer

Elektronik skal sorteres helt seperat.

 Pr. stk. Sorteringsgebyr på 1.000 – 1.600 kr. pr styk
Farligt affald blandet med andet affald

Vi kan ikke modtage alt farligt affald.
Ring til os inden du ønsker at bortskaffe farligt affald.

Pr. pr.kg. Alt affald behandles og afregnes som farligt affald.

 

Jord Enhed Pris ex moms
Vådjords tillæg

Hvis jorden ikke er indbygningsegnet / ikke stabelbar

Per læs 60 kr./ton
Affald i jord  Pr. læs 1500 kr.

 

 

Håndtering af personlige oplysninger

Persondatapolitik

Du kan læse om vores privatlivspolitik ved at klikke på linket i bunden af vores webside (www.junkbusters.dk)

Tvister

Ved forbrugerkøb afgøres eventuelle tvister ved forbrugerens værneting.

Ved erhvervskøb afgøres eventuelle tvister i Københavns byret.