Viden om affald

Affaldsmarkedet er utrolig reguleret og løbende skærpes krav til rapportering og håndteringen af affald. Her har vi samlet lidt relevant information omkring affald samt nyere tiltag fra kommuner og Miljøstyrelsen.

Lidt ligesom madpyramiden som vi alle kender, så er der indenfor affald også en rangorden for hvordan vi ønsker at behandle affald. Når man producerer eller behandler affald, så skal man forsøge at genanvende så meget så muligt, så vi derved sparer på jordens naturlige resurser. Der findes flere genanvendelsesformer og derfor har man lavet et affaldshieraki, som viser hvordan man genanvender mest mulig, bedst muligt.

 

1. FORBEREDELSE AF AFFALD TIL GENBRUG:

Der er tale om forberedelse eller klargøring af affald til genbrug, når produkter/genstande med nogle få og enkle handlinger, som f.eks. kontrol af funktionen, rengøring, reparation eller istandsættelse, kan bruges igen. Miljømæssigt er det typisk en bedre løsning end genanvendelse, hvor man først nedbryder produkterne for at kunne bruge materialerne fra dem.

Typiske eksempler på klargøring til genbrug:

 • Rensning af mursten fra nedrevne bygninger
 • Regummiering af dæk
 • Rengøring af flasker
 • Udskiftning af enkeltkomponenter i elektronik, så det virker igen

 

2. GENANVENDELSE AF AFFALD:

Genanvendelse foregår ved, at produkterne først nedbrydes eller findeles, hvorefter der indvindes stoffer eller materialer fra de nedbrudte produkter. De indvundne materialer kan derefter enten bruges
ved fremstilling af samme type produkter som de oprindelige, eller til helt andre produkter. I modsætning til genbrug, hvor produktet ikke nedbrydes først, handler genanvendelse om at indvinde
ressourcerne i affaldet.

Typiske eksempler på genanvendelse af affald:

 • Nedknusning af gips til anvendelse i nye plader
 • Smeltning af glasflasker og flaskeskår til produktion af nye flasker eller andre glasprodukter
 • Sortering af plast i forskellige typer og omsmeltning til nye produkter
 • Pulpning af kontorpapir til produktion af nyt kontorpapir, avispapir eller æggebakker
 • Smeltning af engangsbatterier i smelteværk til produktion af rustfrit stål

 

3. ANDEN NYTTIGGØRELSE AF AFFALD:

Der er tale om anden nyttiggørelse af affald, når affaldet erstatter andre materialer, men ikke samtidig forberedes til genbrug eller genanvendes. Det sker i to typer af situationer: ”anden endelig materialenyttiggørelse”, hvor affaldet/materialet bruges til opfyldning/opfyldningsoperationer og erstatter jord, stabilgrus o. lign., og ”forbrænding af affaldet med energiudnyttelse”, hvor affaldet erstatter andet brændsel.

Affald som erstatnings-materiale (anden endelig materialenyttiggørelse):

Affald som erstatnings-materiale betegnes i affaldsbekendtgørelse som “anden endelig materialenyttiggørelse”. Anden endelig materialenyttiggørelse ligger lavt i affaldshierarkiet, da der primært er tale om, at materialet bruges for sidste gang som opfyld.

Når affald bruges til anden endelig materialenyttiggørelse, skal man være opmærksom på, at affaldsmaterialerne reelt skal gøre nytte. For eksempel kan man ikke bygge en støjvold højere end
nødvendigt er og sige, at affaldet dermed er nyttiggjort.

Typiske eksempler på brug af affald som erstatnings-materiale:

 • Slagger fra affaldsforbrænding som anvendes til vejunderlag
 • Nedknust bygge- og anlægsaffald til opbygning af en støjvold
 • Ituskårne dæk som anvendes til drænlag i et affaldsdeponi
 • Spredning af slam og gips på landbrugsjord, med positiv effekt for jordmiljøet
 • Opfyldning af udgravede områder

Forbrænding af affald med energiudnyttelse:

Hvis din virksomheds affald kan forberedes til genbrug, genanvendes eller udnyttes som erstatningsmateriale, må affaldet ikke forbrændes. Men hvis dit affald ikke kan genanvendes under nogen form, kan det måske brændes i anlæg, hvor energien kan udnyttes til el og varme. Hvis dit affald skal forbrændes med energiudnyttelse, skal du bruge det forbrændingsanlæg i Danmark, som kommunen anviser til.

Typiske eksempler på forbrænding af affald med energiudnyttelse:

 • Dagrenovationslignende affald fra erhverv
 • Forbrændingsegnet affald
 • Sammensatte materialer, der ikke kan skilles ad til genanvendelse
 • Affald der ikke er egnet til genanvendelse
 • Affald uden deponeringskrav

 

4. BORTSKAFFELSE AF AFFALD/DEPONI:

Bortskaffelse er det laveste trin i affaldshierarkiet og omfatter først og fremmest deponering, men også afbrænding uden energiudnyttelse. For affald, der skal deponeres eller afbrændes, gælder, at kommunen anviser, hvem du skal aflevere affaldet til i Danmark. Du kan finde oplysningerne i kommunens affaldsregulativ under deponeringsegnet affald.

Eksempler på bortskaffelse af affald:

 • Deponering af affald på losseplads
 • Forbrænding uden energiudnyttelse

Kravene omkring sortering af affaldet fra kontor og erhverv strammes skærpes løbende fra kommunernes og Miljøstyrelsens side. Det har siden 2010 været krav at virksomheder sorterer deres produktionsaffald, men nu strammes reglerne for affaldet på det ”husholdningslignende affald”. Det betyder at der pr. 1. januar 2023 stilles samme krav til sortering af affaldet fra erhverv, der gør til affald fra private husstande.

Det vil sige at kontorer, detail, restaurationer, industri mm. skal sortere deres affald i 10 fraktioner/affaldstyper:

 • Madaffald / Bioaffald
 • Glas
 • Papir
 • Pap
 • Plast (blød og hård)
 • Metal
 • Tekstilaffald
 • Farligt affald
 • Mad- og drikkekartoner
 • Restaffald
  (Alt det husholdningslignende affald som ikke kan sorteres i ovenstående fraktioner og skal gå til forbrænding. Tidligere kaldet småt brændbart eller dagrenovation.)

Se sorteringsguide på disse affaldstyper på dette link – De 10 husholdningslignende affaldstyper.
Ligeledes kan du downloade en lille plakat til at hænge op i skralderummet her: Sorteringsplakat

Junkbusters henter gerne alle ovenstående fraktioner fra erhverv, både som afhoc løsning, men også som fast tømning af minicontainere/beholdere. Du kan læse mere om vores service her: Erhvervsaffald og industriaffald

Hvad gør man så?

Affaldet fra produktionen må gerne blandes i samme beholdere som det husholdningslignende affald (fra fx kontoret), så længe at alt sorteres i de enkelte affaldsfraktioner uanset om affaldet opstår i produktionen, lageret, kontoret eller kantinen.

En afledt effekt at dette bliver, at arbejdspladsen skal opstille flere beholdere til at håndtere de forskellige affaldstyper. Derudover så kan det være at din virksomhed har affaldsfraktioner som ikke er husholdningslignende affald, som fx elektronik, som yderligere skal sorteres separat for at materialerne kan genanvendes.

Hvis du har yderligere spørgsmål til hvordan affaldet kan håndteres så ring til Junkbusters og vi vil gøre vores bedste for at guide dig.

Ønsker du at fordybe dig endnu mere i disse skærpede krav, så kan du finde information på Miljøstyrelsens webside – Link til emnet hos MST